SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék

Számítógépes nyelvészeti tanszéki kutatói csoport

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán hagyományosan erős kvalitatív elméleti nyelvtudományi kutatások mellett az elmúlt években megerősödtek a kvantitatív módszereket is használó kutatások. A számítógépes vagy kísérletes módszereket is igénybe vevő nyelvleírási kutatások képesek feltárni és számba venni a tényleges nyelvhasználat során gyakran használt nyelvi jelenségeket, így megnövelik a kutatási hatékonyságot, valamint ezáltal a kapott eredmények gyakorlati hasznosíthatóságának mértéke is nagyobb.

A Számítógépes nyelvészeti tanszéki kutatói csoport (a továbbiakban: kutatói csoport) az Általános Nyelvészeti Tanszékhez kötődő korábban megkezdett kutatásokat kívánja összefogni és folytatni, a kialakult informális kutatói együttműködéseknek formális keretet biztosítani. Az eddig végzett kutatásoknak megfelelően a továbbiakban is az a célja, hogy a nyelv leírásának olyan formáival foglalkozzon, amelyben a nyelvelméleti megfontolások ugyanakkora súlyt kapnak, mint a statisztikai és valószínűségi modellek kialakítása. A kutatói csoport megalakulásakor az Általános Nyelvészeti Tanszéken folyó konvergens kutatásokat kívánja továbbvinni, így az elméleti megfontolásokat és a nyelvhasználati adatokat egyaránt figyelembe vevő számítógépes nyelvi modellek kialakításában elkötelezett, és így az emberi nyelvtudás megismerését és annak gyakorlati alkalmazását is feladatának tekinti. A kutatói csoport céljának tekinti, hogy a már kutatói tapasztalattal rendelkezők mellett a még a kutatói pályájuk kezdetén levő, vagy azzal még csak ismerkedő alap- és mesterszakos hallgatókat is bevonja a kutatásokba, így biztosítva a kutatói utánpótlás folyamatosságát is.

A kutatói csoport az első években két célt tűz ki. Az első, hogy olyan nyelvi jelenségeket vizsgáljon, amelyek nyelvelméleti szempontból megalapozottsággal rendelkeznek, és amikről számítógépes és kísérletes nyelvészeti módszerekkel bemutatható, hogy valóban relevánsak a tényleges nyelvhasználat leírása során. Ezen vizsgálatok során az elméleti szempontból fontosnak ítélt nyelvi tulajdonságok statisztikai és valószínűségi modelljeit próbáljuk felállítani. A kutatói csoport megalakulásakor két olyan kutatási témát helyezünk a középpontba, amelyeket hasonló eszközökkel és leírási módokkal lehet kezelni:

  • Az elérhetőségi elmélet által feltételezett tényezők névmási anaforafeloldásra való hatásának korpusz alapú vizsgálata;
  • Az igei argumentumszerkezet skaláris vektorként való értelmezése korpuszadatokra támaszkodva, és a különböző grammatikai jelenségeknek az argumentumszerkezetre való hatásának vizsgálata.

Ezeknek a problémáknak a leírásához megfelelő statisztikai/valószínűségi nyelvi modellek szükségesek, amihez elengedhetetlenek a jó minőségű nyelvi adatforrások, ezért második célként egy kellő részletességgel annotált nyelvi korpusz létrehozását és karbantartását tervezi a kutatói csoport.


A kutatócsoport tagjai

  • Szécsényi Tibor kutatócsoport-vezető
  • Kovács Viktória PhD hallgató
  • Gyulai Lívia PhD hallgató
  • Virág Nándor egyetemi hallgató

A kutatócsoport publikációi

Gyulai Lívia 2019. Az igekötők argumentumszerkezet-változtató képességének korpuszalapú vizsgálata. TDK dolgozat. Szeged, Szegedi Tudományegyetem.